Kwas hialuronowy

z wspaniałym podtytułem

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Świetny nagłówek

Ładny podtytuł

 Kwas hialuronowy - glikozoaminoglikan, który wystę™puje we wszystkich organizmach żywych i należy do najliczniejszej grupy zwią…zków mają…cych identyczną… budowę chemiczną… tak u bakterii, jak i czł‚owieka.

Najważniejsza jego cecha - to wią…zanie wody, dzię™ki czemu utrzymuje się™ prawidł‚owe nawodnienie tkanek. Unikatowe wł‚aściwoś›ci tego kwasu powodują…, że jest on nie tylko wykorzystywany w zabiegach estetycznych, lecz stanowi również jeden z gł‚ównych skł‚adników w produkcji ekskluzywnych ś›rodków farmaceutycznych takich jak roztwory o wł‚aś›ciwoś›ciach elastycznych stosowane w chirurgii oczu i elastyczne uzupeł‚nienia użyteczne w leczeniu schorzeń ortopedycznych.

Czą…steczki kwasu hialuronowego zanikają… w skórze w miarę™ upł‚ywu lat. Zabieg wypeł‚nienia zmarszczek polega na wprowadzeniu zastę™pczego kwasu hialuronowego, aby przywrócić‡ satysfakcjonują…ce nawilżenie tkanek skóry, które jest niszczone przez zał‚amania skórne, powstał‚e przez lata przy mimice twarzy.


Kwas hialuronowy, który stosujemy do wygł‚adzania zmarszczek jest zwiazkiem syntetycznym, co minimalizuje ryzyko wystą…pienia objawów alergii.

Preparaty kwasu hialuronowego produkowane są… w postaci krystalicznego, plastycznego żelu. Po wstrzyknią™ciu żelu w linię™ zmarszczki lub w usta preparat wią…że wodę i powiększa objętość‡ danej okolicy wygł‚adzają…c zmarszczki lub modelują…c kontur ust. Zabieg trwa zazwyczaj kilkanaś›cie minut. Zwykle wykonujemy go w znieczuleniu kremem Emla, a u bardzo wrażliwych na ból pacjentów – w znieczuleniu stomatologicznym (szczególnie bruzdy nosowo-wargowe i korekcje ust). Rezultat widoczny natychmiast po zabiegu przypomina już efekt koń„cowy, lecz nie jest to rzeczywista korekcja. Wł‚aś›ciwe efekty możemy obserwować dopiero po upł‚ywie okoł‚o 7-14 dni, po uwodnieniu się™ kwasu zdeponowanego w tkankach. Ostrzykiwanie przeprowadza się bardzo cienkimi igł‚ami zmniejszajac w ten sposób doznania bólowe.

Zabiegi te nie powodują… zwykle wył‚ą…czenia pacjenta z codziennego życia. Wypeł‚nianie stosowane jest w celu:

wypeł‚nienia pogł‚ębionych bruzd nosowo-wargowych,

podniesienia ką…tów ust,

przywrócenia obję™toś›ci czerwieni wargowej,

korekcji drobnych zmarszczek w okolicy oczu i ust

 

Podajemy kwas również w celu:

korekcji asymetrii ust,

podniesienia policzków,

przywrócenia utraconej objętoś›ci policzków,

korekcji nosa.

Efekt począ…tkowego zabiegu można przedł‚użyć kolejnymi wstrzyknię™ciami, nie jest to zwykle potrzebne wcześniej, niż po upł‚ywie pół‚ roku. Wię™kszość‡ pacjentów decyduje się na ten zabieg po upł‚ywie 6 - 12 miesięcy od pierwszego zabiegu wygł‚adzania zmarszczek lub korekcji owalu twarzy. Natomiast powiększanie warg wymaga zwykle uzupeł‚nienia po okoł‚o 6 miesią…cach.


Szczególnie dobre efekty z zastosowaniem kwasu hialuronowego uzyskujemy u pacjentek i pacjentów z widoczną… asymetrią… ust po operacyjnym leczeniu rozszczepów wargi. Używają…c wypeł‚niacza możemy odtworzyć‡, w znacznej cz궛ci przypadków, kształ‚t warg. W poł‚ą…czeniu z zastosowaniem w kolejnej fazie makijażu permanentnego (specjalistyczne gabinety makijażu permanentnego) poprawiamy nie tylko wyglą…d, ale też bardzo czę™sto radykalnie samoocenę pacjenta. W poł‚ą…czeniu z zabiegami z zakresu stomatologii estetycznej uzyskujemy bardzo dobre efekty leczenia przy minimalnej inwazyjności.

 

Średni okres utrzymywania się efektów stosowania wypeł‚niaczy wynosi 6 do 12 miesięcy. Czasem okres ten może być dł‚uższy lub krótszy w zależnoś›ci od:

wieku,

rodzaju skóry,

trybu życia (palenie papierosów i wystawianie skóry na sł‚oł„ce i dział‚anie promieni UV, może skrócią‡ czas dział‚ania),

wyboru produktu i miejsca wstrzykniecia.

 

Zabiegi wygł‚adzania zmarszczek kwasem hialuronowym są… bardzo skuteczne, efekt ostateczny widoczny jest po upł‚ywie okoł‚o 7-14 dni od zabiegu, lecz trzeba pamią™tać że nie są… to zabiegi, które wykonujemy raz na zawsze. Po 6-12 miesią…cach preparaty kwasu hialuronowego stopniowo ulegają… rozł‚ożeniu przez enzym hialuronidaza na dwutlenek wę™gla i wodę, i ulegają… cał‚kowitemu wchł‚onięciu. Należy wówczas zabieg powtórzyć‡, co jest jednocześ›nie wadą… i zaletą…. Mamy dzię™ki temu gwarancję, że po jakimś› czasie efekt minie i nie spowoduje trwał‚ej zmiany w wyglą…dzie twarzy, gdyby okazał‚o się, że pacjent/pacjentka ma kł‚opot z zaakceptowaniem osią…gnię™tego efektu. Proces ten jest w stu procentach odwracalny.

 

Objawy niepożą…dane:

zaczerwienienie, obrzę™k, ból w miejscu wstrzyknięcia materiał‚u - objawy te znikają… w przecią…gu kilku – kilkunastu godzin po zabiegu,

swędzenie skóry bardzo wrażliwej - rzadko,

nadwrażliwość‡ w miejscu korekcji – niezwykle rzadko,

zgrubienia utrzymują…ce się kilka tygodni – widoczne goł‚ym okiem - bardzo rzadko

Przeciwwskazania:

cią…ża, karmienie piersią…,

choroby o podł‚ożu autoimmunologicznym,

stany zapalne skóry (opryszczka, trą…dzik),

nadwrażliwość na kwas hialuronowy